Loading...
Skip to main content

Tin hoạt động tỉnh

Giữ vững kỷ cương, đoàn kết xây dựng Tòa án nhân dân hai cấp trong sạch vững mạnh (09/09/2020)

Ngay sau thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh khẩn trương thiết lập bộ máy Nhà nước cách mạng, trong đó có cơ quan Tòa án, một thiết chế Tư pháp quan trọng của bộ máy Nhà nước. Trong 75 năm qua, ngành Tòa án nhân dân (TAND) luôn thực hiện tốt vai trò nhân danh Nhà nước tiến hành các hoạt động xét xử nhằm mục tiêu bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

cdscv