Loading...
Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

14.476

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

5.894

Hình sự

1.287

Dân sự

6.409

Hôn nhân và gia đình

139

Kinh doanh thương mại

41

Hành chính

11

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

695

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv