Loading...
Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

14.369

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

5.855

Hình sự

1.269

Dân sự

6.366

Hôn nhân và gia đình

137

Kinh doanh thương mại

41

Hành chính

11

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

690

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv